Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

DTGO 3 – 2012 Galerija

3. Simpozijum o Dijagnozi i Terapiji Gljivičnih Oboljenja (3. DTGO)

3. DTGO je održan 1-2. marta 2012. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” u Beogradu.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije kao domaći simpozijum I kategorije (A-1-3028/11) sa sledećim bodovima:

 • Predavanje po pozivu – 13 bodova
 • Usmene prezentacije – 11 bodova
 • Poster prezentacije – 9 bodova
 • Pasivno učešće – 7 bodova

DTGO je nacionalni simpozijum koji organizuje Društvo medicinskih mikologa Srbije, uz podršku Evropske konfederacije medicinskih mikologa (European Confederation of Medical Mycology – ECMM), Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

DTGO se bavi najnovijim dostignućima iz oblasti medicinske mikologije, a najpoznatiji inostrani i domaći eksperti za dijagnozu i terapiju gljivičnih oboljenja će prikazati novine u ovoj oblasti i svoje rezultate, kao i Vodiče za dijagnozu i terapiju invazivnih gljivičnih infekcija.

Organizator

 • Društvo medicinskih mikologa Srbije, Beograd

Podržano od:

 • Evropska konfederacija medicinskih mikologa (ECMM)
 • Ministarstvo nauke Republike Srbije
 • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Organizacioni odbor:

 • Predsednik:
  Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, Beograd
 • Potpredsednici:
  Prof. dr Dragana Janić, Beograd
  Prof. dr Sanja Mitrović, Beograd

Naučni odbor:

 • Predsednik:
  Prof. dr Milica Čolović, Beograd
 • Potpredsednici:
  Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić, Beograd
  Prof. dr Predrag Minić, Beograd

Generalni sekretar Simpozijuma

Dr Aleksandra Barać, Beograd

Članovi Organizacionog odbora:

Marina Pekmezović, sekretar, Beograd
Dr Eleonora Ratkov, sekretar, Beograd
Prof. dr Marija Jevtić, Novi Sad
Prof. dr Ivica Penđer, Beograd
Prof. dr Suzana Tasić Otašević, Niš
Doc. dr Lidija Krivokapić Dokmanović, Beograd
Ass. dr Sandra Pekić, Beograd
Ass. dr Dejan Nešić, Beograd
Ass. dr Mirjana Gajić Veljić Beograd
Mr Ph Petar Milić, Kruševac
Dr Milena Branković, Užice
Dr Snežana Delić, Sombor
Članovi Nacionalnog naučnog odbora:
Prof. dr Tibor Sabo, Beograd
Prof. dr Nebojša Lalić, Beograd
Prof. dr Marija Mostarica Stojković, Beograd
Prof. dr Vera Popović, Beograd
Prof. dr Milena Kataranovski, Beograd
Prof. dr Vesna Bumbaširević, Beograd
Prof. dr Aleksandar Savić, Novi Sad
Prof. dr Dragan Đurić, Beograd
Prof. dr Nada Suvajdžić Vuković, Beograd
Doc. dr Dragana Vujić, Beograd

Članovi Međunarodnog naučnog odbora:

Prof. dr David Denning, Manchester (United Kingdom)
Prof. dr Lena Klingspor, Stockholm (Sweden)
Prof. dr Cornelia Lass-Floral, Innsbruck (Austria)
Prof. dr Emmanuel Roilides, Thessaloniki (Greece)
Prof. dr Anna Maria Tortorano, Milan (Italy)
Prof. dr Alojz Ihan, Ljubljana (Slovenia)

Sekretarijat Simpozijuma:

DMMS – Društvo Medicinskih Mikologa Srbije
Kontakt: dr Aleksandra Barać, Mirjana Buljugić
Dr Subotića 1
11000 Beograd
T: +381-11-3643241, +381-11-2107904
F: +381-11-2685584, +381-11-2107904
M: +381-60-6070778
E-mail: dtfd3@yahoo.com
W: www.dtfd.org

DTGO-3 – IZVEŠTAJ

Naziv naučnog skupa: 3. Simpozijum “Dijagnoza i terapija gljivičnih oboljenja“ (3DTGO)

Mesto održavanja skupa: Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”, Dr Subotića 5, Beograd

Vreme održavanja skupa ( dan – mesec – godina ): 01. 03. 2012. god. – 02. 03. 2012. god.

Organizator skupa: Društvo medicinskih mikologa Srbije

Naučnoistraživačke institucije – učesnice u radu skupa:

 • Medicinski fakultet u Beogradu, Srbija
 • Medicinski fakultet u Nišu, Srbija
 • Medicinski fakultet u Sarajevu, BiH
 • Medicinski fakultet u Solunu, Grčka
 • Medicinski fakultet u Milanu, Italija
 • Institute of cellular medicine, Newcastle, United Kingdom
 • Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović-Batut”, Beograd, Srbija
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije”Dr Vukan Čupić”, Beograd, Srbija
 • Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija
 • Institut za javno zdravlje Niš, Srbija
 • Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
 • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija
 • Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
 • Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front”, Beograd, Srbija
 • Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
 • KCS, Beograd, Srbija
 • KBC “Dr Dragiša Mišović”, Beograd, Srbija
 • KBC “Zvezdara”, Beograd, Srbija
 • KBC “Bežanijska Kosa”, Beograd, Srbija
 • KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija
 • KC Niš, Srbija
 • KC Kragujevac, Srbija
 • KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
 • KC Banja Luka, Banja Luka, RS, BiH
 • ZZV Celje, Celje, Slovenija
 • Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Srbija
 • Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd, Srbija
 • Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd, Srbija
 • Zavod za javno zdravlje Sombor, Srbija
 • Zavod za javno zdravlje Subotica, Srbija
 • Zavod za javno zdravlje Užice, Srbija
 • Zavod za javno zdravlje Kruševac, Srbija
 • Zavod za javno zdravlje Kikinda, Srbija

Ukupan broj učesnika: 130

Broj učesnika sa radom: 56

Tok rada skupa:
Gljivične infekcije (mikoze) su značajan uzročnik morbiditeta i mortaliteta kod nas i u svetu. Površne mikoze karakteriše visoka prevalencija i kontagioznost, a sistemske/invazivne (invazivne gljivične infekcije – IGI) mikoze karakteriše težak klinički tok i loša prognoza sa čestim letalnim ishodom. Imajući u vidu da je pravovremena dijagnoza dermatomikoza i IGI osnovna strategija smanjenja morbiditeta i mortaliteta, Naučni simpozijum je imao za cilj da prezentuje najnovija dostignuća na polju medicinske mikologije koja mogu da povećaju efikasnost terapije gljivičnih oboljenja ljudi. Prezentovani su aktuelni podaci iz sveta, kao i rezultati naših istraživanja (Projekat OI 175034).
Danas su razvijeni ” non-culture” dijagnostički testovi za ranu dijagnozu IFI, na osnovu koncepta imunologije i molekularne biologije. Ovi testovi se koriste za rano otkrivanje laboratorijskih biomarkera poput antigena (Ag) i DNK gljivica i/ili specifičnih antitela (At) pacijenata. Pozitivan nalaz Ag gljiva iz roda Aspergillus (galaktomanan – GM), roda Candida (manan – MN), “panfungalnog” Ag (β-D-glukan – BDG) i specifičnih anti-Aspergillus i anti-Candida At, značajno povećava procenat “verovatne” IFI. Neki od ovih testova, kao što su GM, su odobreni od strane FDA, a na listi EORTC/MSG kriterijuma za dijagnozu invazivne aspergiloze.

Na osnovu svih gore navedenih razloga, glavne teme 3. simpozijuma o Dijagnozi i Terapiji Gljivičnih Oboljenja (3DTGO) su:

 • Gljivične bolesti kod visokorizičnih pacijenata
 • Gljivične bolesti pojedinih organa
 • Preteće gljivične infekcije
 • Aspergillosis i Candidosis
 • Patogeneza aspergiloze i gljivičnih oboljenja
 • Dermatomikologija
 • Nova strategija antigljivične terapije
 • Strategija vođena kliničkim iskustvima
 • Vodiči za dijagnozu i terapiju gljivičnih oboljenja
 • Rani laboratorijski biomarkeri

Ciljevi 3. DTFD su bili: (a) uvođenje novih laboratorijskih procedura kao osnovu za pravovremeno i optimalno lečenje, sa dugoročnog smanjenja troškova lečenja i smrtnosti učesnicima 3DTFD, (ii) uvođenje komercijalnih laboratorijskih testova za blagovremeno i efikasno dijagnoza zasnovana na kombinaciji nekoliko metoda: detekcija gljiva u tkivima, njihovu izolaciju, karakterizacija i AM rezultatima kao i testiranje za rano laboratorijskim biomarkera (“trostruko” Test): GM, MN, BDG, i / ili specifične Ab od pacijent, (iii) uvođenje EORTC / MSG kriterijumima (dokazano, verovatno i moguće infekcije) u dijagnostici MFI, (iv) uvođenje EORTC / MSG kriterijumima u lečenju MFI.

Učesnici 3. DTFD treba da: (i) unapredi znanje o gljivičnih infekcija i uvođenje novih metoda, (ii) povećanje broja pacijenata sa dijagnozom blagovremeno MFI (dokazani / verovatno), (iii) rani početak lečenja bolesnika sa MFI; ( iv) primene KKC koncept – kvalitetu, količini i kontinuitet dijagnostičkih procedura, (v) da primene koncept “ili” – Organizacija i odgovornost; (VI) povećanje dostupnosti novih analiza za pacijente i povećaju svoju ekonomsku održivost u zdravstvenom sistemu Srbije; (VII) o IFI komuniciraju podacima u Srbiji na domaćim i međunarodnim konferencijama, (VIII) koriste “Smernica za dijagnozu i lečenje invazivnih gljivičnih infekcija”.
Saradnja sa evropskim laboratorijama i stranih stručnjaka (Emannuel Roilides, Annamaria Tortorano, Desa Lilić, Mario Abinun, Damira Nemet i drugi) je osnovana kroz predavanja tako da evropski standardi u dijagnostici ovih bolesti su upoznati sa učesnicima 3DTFD.

Gljivične infekcije (mikoze) su značajan uzročnik morbiditeta i mortaliteta kod nas i u svetu. Površne mikoze karakteriše visoka prevalencija i kontagioznost, a sistemske/invazivne (invasive fungal infection – IFI) karakteriše težak klinički tok i loša prognoza sa čestim letalnim ishodom. Imajući u vidu da je pravovremena dijagnoza dermatomikoza i IFI osnovna strategija smanjenja morbiditeta i mortaliteta, Naučni simpozijum je imao za cilj da prezentuje najnovija dostignuća na polju medicinske mikologije koja mogu da povećaju efikasnost terapije gljivičnih oboljenja ljudi. Prezentovani su aktuelni podaci iz sveta, kao i rezultati naših istraživanja (Projekat OI 175034).
Najveći deo skupa je bio posvećen novim, standardizovanim dijagnostičkim procedurama koje se u svetu, a od skora i kod nas, koriste za laboratorijsku dijagnozi invazivne aspergiloze i invazivne kandidoze, kao što su dokazivanje Ag Candida (manann) ili Aspergillus (galactomannan) ili specivičnih At. Dokazivanje Ag/At predstavlja metod izbora za laboratorijsku dijagnozu IFI kod hematoloških pacijenata ili imunosuprimiranih osoba (AIDS, urođene i/ili stečene imunodeficijencije) jer se gljive u tkivima i krvi teško dokazuju klasičnim mikološkim metodama (direktna detekcija ili izolacija). Inostrani predavači su prikazali kliničke karakteristike gljivičnih infekcija kod dece sa stanjima urođene ili stečene imunodeficijencije kao i dijagnostičke algoritme. Veoma značajan deo skupa se odnosio na primenu molekularnih metoda u dijagnozi IFI, detekcija specifičnih nukleinskih kiselina gljiva (PCR) koje imaju važnu ulogu u dijagnozi, ali još uvek nisu standardizovane. Očekuje se da, u skorijoj budućnosti, njihova rutinska primena značajno smanji mortalitet od IFI jer mogu da obezbede visoku senzitivnost i specifičnost, zbog čega se i kod nas radi na njihovoj implementaciji.
Predavači iz oblasti površnih mikoza su dali jasan prikaz kliničkih karakteristika i dijagnostičkih procedura, navodeći da su direktno dokazivanje gljiva u tkivima i izolacija osnovne metode potvrdne dijagnoze dermatomikoza, „zlatni standard“ sa visokim nivoom senzitivnosti i specifičnosti. Prezentovani su podaci istraživanja zasnovani na izolovanju gljiva kao ključnoj metodi za potvrdu gljivičnih infekcija koja omogućava karakterizaciju gljiva (fenotipsku i genotipsku) i in vitro ispitivanje osetljivosti izolata na antimikotike.

Najvažniji zaključci skupa « Dijagnoza i terapija gljivičnih oboljenja ljudi“:

 1. Kvalitet, kvantitet i kontinuitet odgovarajućih kliničkih i laboratorijskih procedura u dijagnozi gljivičnih infekcija će dovesti do povećanja broja pacijenata sa „dokazanim“ gljivičnim infekcijama. To je osnovni uslov za pravilnu terapiju i manji morbiditet/mortalitet, kao i nižu cenu lečenja.
 2. Utvrđivanje nacionalnih podataka o prevalenciji određenih vrsta gljiva na osnovu poboljšanja izolacije ili uvođenjem Ag/At testova i PCR u svim Kliničkim centrima u Srbiji.
 3. Standardizacija „in house“ antimikogram testova koji treba da doprinese rutinskom testiranju osetljivosti gljiva na antimokotike, povećanju efikasnosti terapije i smanjenju troškova lečenja dermatomikoza i IFI.

Datum 16. 03. 2012. god.

Prof. Dr Valentina Arsić Arsenijević

KME 2012

KME – Obuka za laboratorijske tehničare 2012.
“PRAKTIČNA OBUKA IZ MEDICINSKE MIKOLOGIJE ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE”

ORGANIZATOR KURSA: Društvo medicinskih mikologa Srbije
AKREDITACIJA KURSA: Zdravstveni savet Srbije (A-1-2310/11)
BROJ BODOVA:

 • Predavači – 12 bodova
 • Polaznici – 6 bodova

DATUM ODRŽAVANJA KURSA: 28. februar 2012.
MESTO ODRŽAVANJA KURSA: Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
RUKOVODILAC: Prof. dr Aleksandar Džamić
PREDAVAČI:

 • Prof dr Sanja Mitrović, Prof dr Valentina Arsić Arsenijević,
 • Prof dr Aleksandar Džamić, Slavica Mikelić, Gordana Sekešan

PROFIL SLUŠALACA: Laboratorijski tehničari
BROJ POLAZNIKA: Minimalno 5, maksimalno 15
KOTIZACIJA: 4.500,00 dinara
PRIJAVA: mikomedlab2011@yahoo.com

CILj KURSA: edukacija laboratorijskih tehničara o pravilnoj primeni laboratorijskih metoda u medicinskoj mikologiji i uloga referentne laboratorije za uzročnike mikoza.

O KURSU: Gljive (kvasnice i plesni) i dermatofiti su česti uzročnici infekcija dlake, nokta, kože, sluzokoža, rožnjače i spoljašnjeg slušnog hodnika. Ove infekcije su hroničnog toka i zahtevaju preciznu dijagnozu pre započete terapije. Najčešći uzročnici infekcija ljudi su dermatofiti i gljive iz roda Candida i Aspergillus, a ređe Cryptococcus, Fusarium, Trichosporon, Rhodotorula, Geotrichum, Acremonium, Scedosporium, Paecilomyces, Trichoderma, Malassezia ili gljive iz grupe Zygomycetes. Primena standardnih metoda u medicinskoj mikologiji ima za cilj povećanje efikasnosti lečenja gljivičnih infekcija, a na osnovu precizne laboratorijske dijagnoze. Identifikacija izolata na nivou vrste, odnosno ispitivanje osetljivosti sojeva na antimikotike in vitro je od posebnog značaja za savremenu terapiju. Za dijagnozu se primenjuju standardne /klasične/ laboratorijske metode, zasnovane na direktnom dokazivanju gljiva i/ili izolaciji gljiva iz bolesničkog materijala. Ove metode su „zlatni standard“ u mikologiji ali je njihova senzitivnost relativno niska (retko su pozitivne) i zahtevaju vreme. Zbog toga su neophodna nova znanja koja će omogućiti primenu savremenih metoda koje povećavaju senzitivnost i specifičnost standardnih dijagnostičkih laboratorijskih testova. Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza ima ulogu da uvodi nove metode, primenjuje evropske standarde, formira protokole i mrežu laboratorija i vrši edukaciju u cilju pravilnog izvođenja laboratorijskih tesova i njihovoj interpretaciji.

TEME: Standardne i nove (non-culture) metode u medicinskoj mikologiji. Priprema nativnih i bojenih preparata. Fluorescentna bojenja u mikologiji. Hranljive podloge – priprema i primena u medicinskoj mikologiji. Priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja i značaj standardnih mikoloških metoda i interpretacija nalaza. Standardne i nove laboratorijske tehnike u dijagnostici dermatomikoza. Metode antimikograma: difuzija, dilucija, Etest – interpretacija. Metode izolacije gljiva, kolekcija gljiva i baza podataka. Detekcija i izolacija gljiva uzročnika infekcija oka, uva, kože, dlake, sluzokoža. Izvođenje ELISA testa i priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida manan antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus galaktomanan antigena.