Uputstvo za autore

DTGO, je peti po redu, je namenjen pedijatrima, neonatolozima, medicinskim mikrobiolozima, specijalistima za infektivne bolesti, hematolozima, onkolozima, specijalistima urgentne medicine, imunolozima, dermatolozima, i svima koje interesuje medicinska mikologija.

Očekujemo da DTGO 5 bude uspešan makar onoliko koliko su bili prethodni .

Instrukcije za pisanje apstrakata

Jezik: Engleski

Struktura apstrakta: Naslov, autori, članstva, e-mail adresa/telefon odgovornog autora, glavni tekst.

Word dokument: do 500 reči

Naslov: kocizan, informativan, BOLD VELIKA SLOVA, bez skraćenica

Autori: Prethodi ime, prezime, podvučeno ime prezentujećeg autora

Ustanova/Udruženje: Puno ime(na) ustanove(a), zatim  prezime autora jasno naznačenog u natpisu odgovornog udruženja

Glavni tekst: do 500 reči, Arial, 11 pt, dvostruki prored, poravnano

Svaki apstrakt treba da se sastoji iz pet odeljaka: uvod, cilj, metode, rezultati i zaključak (osim za apstrakt prezentacije slučajeva);  Skraćenice koje se pojavljuju u tekstu preba da budu odgovarajuće naznačene; u zagradama nakon punog naziva

Rok za podnošenje apstrakta 11. septembar  2017.